• Gegarandeerd witte tanden
 • Vestigingen over héél Nederland
 • Veilig en pijnloos
a
detandenbleker-logo
detandenbleker-logo
 • Gegarandeerd resultaat!
 • Vestigingen over héél Nederland
 • Veilig en pijnloos
google-logo

"Wauw! dit werkt ECHT! Mijn tanden zijn superwit geworden..."

★★★★★ 4.8/5 | Bekijk alle reviews.

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. De Tandenbleker: De Tandenbleker Nederland, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 69122520, dan wel een aan De Tandenbleker Nederland gelieerde onderneming die als gebruiker van deze algemene voorwaarden optreedt.
 2. Klant: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie De Tandenbleker een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: De Tandenbleker en de klant gezamenlijk.
 4. Overeenkomst: iedere tussen De Tandenbleker en de klant tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot de uitvoering van een behandeling en/of de levering van een of meerdere producten (consumentenkoop).
 5. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid, betreffende een behandeling, die tussen partijen wordt gesloten rechtstreeks middels de online agenda op de website van De Tandenbleker (detandenblekernederland.nl).
 6. Behandeling: de in het kader van de overeenkomst door De Tandenbleker te verrichten tandbleekbehandeling.
 7. Producten: de in het kader van een consumentenkoop door De Tandenbleker aan de klant te leveren zaken, bijvoorbeeld tandpasta’s, gezichtsmaskers en elektrische tandenborstels.
 8. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van De Tandenbleker en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van De Tandenbleker is vrijblijvend; De Tandenbleker kan zijn aanbod tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de klant, nog herroepen.
 2. De overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 3, tot stand op het moment dat partijen overeenstemming hebben bereikt over de uitvoering van de behandeling op een bepaalde dag en tijd c.q. de levering van producten.
 3. In geval van een overeenkomst op afstand, komt de overeenkomst, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van De Tandenbleker door de klant is aanvaard en de klant heeft voldaan aan alle voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld. De totstandkoming van een overeenkomst op afstand wordt zo spoedig mogelijk per e-mail door De Tandenbleker aan de klant bevestigd.
 4. Indien de klant de overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke persoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De klant is naast deze andere persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND

 1.  De klant is, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, gerechtigd een overeenkomst op afstand, betreffende een behandeling, tot 24 uur na totstandkoming daarvan zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 2. Nakoming van de overeenkomst op afstand binnen de bedenktijd als bedoeld in het vorige lid, geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de klant.
 3. Indien de overeenkomst op afstand wordt nagekomen binnen de bedenktijd als bedoeld in lid 1, verklaart de klant bij het aangaan van die overeenkomst uitdrukkelijk dat hij afstand doet van zijn recht van ontbinding zodra de overeenkomst door De Tandenbleker is nagekomen.
 4. Restitutie van de overeengekomen bedrag bij De Tandenbleker is niet mogelijk.
 5. De klant heeft geen recht van ontbinding na afloop van de behandeling, doch binnen de bedenktijd als bedoeld in lid 1, mits:
 6. de nakoming van de overeenkomst is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant; en
 7. de klant daarbij heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding na afloop van de behandeling.
 8. De klant kan van zijn recht van ontbinding gebruikmaken door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door De Tandenbleker aangeboden modelformulier voor herroeping een verzoek in te dienen bij De Tandenbleker. Zodra De Tandenbleker in kennis gesteld van het voornemen van de klant om de overeenkomst op afstand te ontbinden, zal De Tandenbleker de ontbinding zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigen.

ARTIKEL 5. | UITVOERING VAN BEHANDELINGEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN

 1. Behandelingen worden uitgevoerd op het door de klant bij het sluiten van de overeenkomst gekozen en aldus tussen partijen overeengekomen filiaal van De Tandenbleker.
 2. Voor zover relevant en redelijkerwijs nodig, zal De Tandenbleker de klant voorafgaand aan de behandeling vragen naar informatie die van belang is voor een deugdelijke uitvoering daarvan. Daarnaast zal de klant De Tandenbleker voorafgaand aan de behandeling informeren omtrent eventuele bijzondere bij de klant bekende omstandigheden die invloed kunnen hebben op het resultaat van de behandeling. De Tandenbleker is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Voor zover zulks voor de klant niet reeds als redelijkerwijs bekend mag worden verondersteld, zal De Tandenbleker de klant voorafgaand aan de behandeling informeren over de duur van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en eventuele risico’s waarmee de behandeling gepaard gaat.
 4. De Tandenbleker zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en conform de eisen van een goed vakmanschap uitvoeren. Bij tanden bleken is evenwel uitsluitend sprake van een inspanningsverbintenis; De Tandenbleker kan er niet voor instaan dat de klant exact die bleekresultaten behaalt die de klant bij het sluiten van de overeenkomst verwachtte.
 5. De Tandenbleker zal bij de uitvoering van de behandeling gebruikmaken van deugdelijke materialen en hulpmiddelen. De Tandenbleker staat ervoor in dat de uitgevoerde behandeling beantwoordt aan de overeenkomst.

ARTIKEL 6. | VERPLAATSING VAN EEN BEHANDELING DOOR DE KLANT

 1.  Voor zolang de klant aanspraak maakt op het recht van ontbinding als bedoeld in artikel 4, prevaleert dat recht boven het bepaalde in het onderhavige artikel.
 2. De klant kan de overeenkomst, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, tot 24 uur vóór aanvang van de behandeling zonder extra kosten verplaatsen naar een andere datum en/of tijd. De klant maakt geen aanspraak op restitutie dan wel kwijtschelding van de overeengekomen prijs. Indien door de klant een verzoek tot verplaatsing wordt ingediend binnen 24 uur vóór aanvang van de behandeling, komt de behandeling, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, te vervallen en blijft de klant de volledige overeengekomen prijs verschuldigd. Van het bepaalde in de vorige zin kan De Tandenbleker in het voordeel van de klant afwijken
 3. indien de klant naar oordeel van De Tandenbleker door overmacht werd gehinderd om tijdig op de afspraak te verschijnen.
 4. Indien de behandeling plaatsvindt binnen 24 uur na het sluiten van de overeenkomst, kan de klant de behandeling zonder extra kosten verplaatsen indien het verzoek daartoe, op de dag dat de behandeling zou plaatsvinden, vóór openingstijd van de betreffende locatie, per e-mail door de klant wordt ingediend.
  Indien partijen bij het verzoek van de klant tot verplaatsing van de behandeling, geen nieuwe datum en/of tijd voor de behandeling zijn overeengekomen, behoudt de klant zijn recht op de behandeling op een andere datum en/of tijd, doch maakt hij ook dan geen aanspraak op restitutie of kwijtschelding.
 5. De bewijslast dat een verzoek tot verplaatsing tijdig door de klant is ingediend, rust bij de klant. Het moment van ontvangst van de verklaring van de klant door De Tandenbleker, geldt als moment dat het verzoek van de klant is ingediend.

ARTIKEL 6. | VERPLAATSING VAN EEN BEHANDELING DOOR DE KLANT

 1.  Voor zolang de klant aanspraak maakt op het recht van ontbinding als bedoeld in artikel 4, prevaleert dat recht boven het bepaalde in het onderhavige artikel.
 2. De klant kan de overeenkomst, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, tot 24 uur vóór aanvang van de behandeling zonder extra kosten verplaatsen naar een andere datum en/of tijd. De klant maakt geen aanspraak op restitutie dan wel kwijtschelding van de overeengekomen prijs. Indien door de klant een verzoek tot verplaatsing wordt ingediend binnen 24 uur vóór aanvang van de behandeling, komt de behandeling, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, te vervallen en blijft de klant de volledige overeengekomen prijs verschuldigd. Van het bepaalde in de vorige zin kan De Tandenbleker in het voordeel van de klant afwijken
 3. indien de klant naar oordeel van De Tandenbleker door overmacht werd gehinderd om tijdig op de afspraak te verschijnen.
 4. Indien de behandeling plaatsvindt binnen 24 uur na het sluiten van de overeenkomst, kan de klant de behandeling zonder extra kosten verplaatsen indien het verzoek daartoe, op de dag dat de behandeling zou plaatsvinden, vóór openingstijd van de betreffende locatie, per e-mail door de klant wordt ingediend.
  Indien partijen bij het verzoek van de klant tot verplaatsing van de behandeling, geen nieuwe datum en/of tijd voor de behandeling zijn overeengekomen, behoudt de klant zijn recht op de behandeling op een andere datum en/of tijd, doch maakt hij ook dan geen aanspraak op restitutie of kwijtschelding.
 5. De bewijslast dat een verzoek tot verplaatsing tijdig door de klant is ingediend, rust bij de klant. Het moment van ontvangst van de verklaring van de klant door De Tandenbleker, geldt als moment dat het verzoek van de klant is ingediend.

ARTIKEL 7. | ANNULERING EN VERPLAATSING VAN BEHANDELINGEN DOOR DE TANDENBLEKE

De Tandenbleker behoudt zich te allen tijde het recht voor om bij overmacht of onvoorziene bijzondere omstandigheden een behandeling te annuleren. Waar mogelijk zal De Tandenbleker de klant een alternatieve datum en/of tijd voor uitvoering van de behandeling aanbieden. De klant is gerechtigd de uitvoering van de behandeling op een door De Tandenbleker voorgestelde alternatieve datum en/of tijd af te wijzen. In geval van annulering door De Tandenbleker of afwijzing door de klant als hier bedoeld, maakt de klant aanspraak op restitutie dan wel kwijtschelding van de overeengekomen prijs. De klant maakt echter geen aanspraak op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 8. | KLACHTEN

 1. De klant dient terstond na afronding van de behandeling te onderzoeken of De Tandenbleker de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Van op dat moment zichtbare gebreken in de uitvoering van de behandeling, dient de klant onmiddellijk mededeling te doen aan De Tandenbleker, bij gebreke waarvan geacht wordt dat de klant tevreden is met de resultaten van de behandeling en deze resultaten heeft aanvaard.
 2. Indien zich pas na de behandeling gebreken openbaren, dient de klant daarvan terstond na ontdekking van de gebreken mededeling te doen aan De Tandenbleker, bij gebreke waarvan elke aanspraak van de klant ter zake komt te vervallen.
 3. Uitsluitend in geval van een aan De Tandenbleker toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is De Tandenbleker gehouden de gebreken kosteloos te herstellen of de behandeling alsnog zonder extra kosten deugdelijk uit te voeren; gebreken na de behandeling ontstaan als gevolg van normale vermindering van het resultaat of schade van buitenaf, komen voor risico van de klant, evenals gebreken die anderszins niet aan De Tandenbleker kunnen worden toegerekend.
 4. Indien de klacht, in het kader van een overeenkomst op afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de klant het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 9. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1.  Voor zover de voor de gewenste behandeling of de producten geldende prijs voorafgaand niet voor de klant kenbaar is, zal De Tandenbleker de klant op verzoek van de klant informeren over de toepasselijke prijs. De ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst gebruikelijk door De Tandenbleker voor de behandeling of de producten gehanteerde prijs is van toepassing. De Tandenbleker is dan ook steeds gerechtigd zijn prijzen te wijzigen, met dien verstande dat prijswijzigingen geen invloed hebben op reeds tot stand gekomen overeenkomsten.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient bij een consumentenkoop, alsook bij een overeenkomst met betrekking tot een behandeling, anders dan een overeenkomst op afstand, betaling op locatie van De Tandenbleker contant (waaronder pinbetaling mede begrepen) te geschieden vóór uitvoering van de behandeling c.q. bij de levering van de producten.
 3. In geval van een overeenkomst op afstand betreffende een behandeling, dient online betaling middels de website van De Tandenbleker plaats te vinden tijdens het reserveringsproces.
 4. De Tandenbleker is niet eerder gehouden uitvoering aan een behandeling te geven dan nadat de overeengekomen prijs volledig is voldaan.
 5. In geval De Tandenbleker in afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden uitdrukkelijk met de klant is overeengekomen dat de klant middels overboeking betaalt, dient betaling te geschieden binnen vijf werkdagen na factuurdatum.
 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de klant intreedt, is de klant over het openstaande bedrag de dan geldende wettelijke rente verschuldigd, met dien verstande dat De Tandenbleker in verband met betalingsverzuim van de klant niet eerder extra kosten in rekening zal brengen dan nadat de klant tevergeefs is aangemaand om binnen een termijn van ten minste 14 dagen alsnog tot volledige betaling over te gaan.
 7. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de klant verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de klant, een en ander met inachtneming van het bepaalde in de Wet Incassokosten.

ARTIKEL 10. | AANSPRAKELIJKHEID

 1. De Tandenbleker is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 2. De Tandenbleker kan, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 4 van dit artikel, jegens de klant slechts aansprakelijk worden gehouden voor directe schade die de klant lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van De Tandenbleker in de nakoming van de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen.
 3. Mocht De Tandenbleker jegens de klant aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is De Tandenbleker te allen tijde gerechtigd deze schade te herstellen. De klant dient De Tandenbleker daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan alle aansprakelijkheid van De Tandenbleker ter zake vervalt.
 4. De aansprakelijkheid van De Tandenbleker is beperkt tot ten hoogste het bedrag dat door de klant aan De Tandenbleker, in het kader van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van De Tandenbleker betrekking heeft, verschuldigd is of was. Indien de schade waarvoor De Tandenbleker, ondanks het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, aansprakelijk mocht zijn, in geen verhouding staat tot de factuurwaarde van de overeenkomst, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat in het betreffende geval krachtens de afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van De Tandenbleker daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van De Tandenbleker dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 5. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 6. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van De Tandenbleker.

ARTIKEL 11. | SLOTBEPALINGEN

 1.  De Tandenbleker is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, met dien verstande dat de wijzigingen geen betrekking hebben op een reeds tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

PRIVACY POLICY DE TANDENBLEKER NEDERLAND

De Tandenbleker Nederland (hierna: ‘De Tandenbleker’, waaronder tevens zijn verschillende filialen begrepen indien zij via de website uw persoonsgegevens ontvangen) respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door De Tandenbleker worden verwerkt, waaronder in het bijzonder begrepen die van bezoekers en gebruikers van de website www.detandenblekernederland.nl (hierna: ‘de website’). De Tandenbleker acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. De Tandenbleker zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

De Tandenbleker verwerkt persoonsgegevens die u zelf verschaft aan De Tandenbleker, zoals bij:

 • het boeken van tandbleekbehandelingen via de website;
 • uw bezoek aan een van de filialen van De Tandenbleker;
 • telefonisch of mailcontact;
 • de inschrijving op de website voor de ontvangst van exclusieve kortingen, speciale aanbiedingen en/of nieuwsbrieven;
 • het gebruik van de advieswijzer op de website;
 • het versturen van een bericht middels het contactformulier op de website.

Persoonsgegevens worden door De Tandenbleker verwerkt en gedeeld met derden indien en voor zover dit gebeurt met uw toestemming of indien en voor zover dat noodzakelijk is:

1. Om uitvoering te geven aan een door u, al dan niet via de website, ingediend contactverzoek, een tussen u en De Tandenbleker gesloten overeenkomst dan wel de behandeling van uw verzoek tot het sluiten van een overeenkomst tussen u en De Tandenbleker.

De door u aan De Tandenbleker verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor de doeleinden waarvoor u die persoonsgegevens hebt verstrekt:

 • Bij het boeken van tandbleekbehandelingen op de website vult u, nadat u het door u gewenste filiaal, de gewenste behandeling en de gewenste datum en tijd hebt gekozen, uw persoonsgegevens in, waaronder naam en contactgegevens, waarna u de boeking plaatst. Het boekingssysteem van De Tandenbleker wordt gebruikt door al zijn filialen, die elk over een eigen account beschikken. Uw persoonsgegevens met betrekking tot uw boeking, komen uitsluitend beschikbaar voor het door u voor het uitvoeren van de behandeling gekozen filiaal. Ook vanuit het hoofdkantoor is er geen toegang tot de boekingsaccounts van de verschillende filialen.
 • Bij de inschrijving voor de ontvangst van exclusieve kortingen, speciale aanbiedingen en/of nieuwsbrieven, worden uw persoonsgegevens, waaronder naam en e-mailadres, uitsluitend verwerkt voor zover dat nodig is om u de kortingen, aanbiedingen en/of nieuwsbrieven te kunnen versturen. U kunt zich voor de verdere ontvangst van de berichten waarvoor u zich hebt ingeschreven, afmelden op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze.
 • Bij het gebruik van de advieswijzer op de website geeft u uw persoonsgegevens, waaronder naam en e-mailadres op zodat De Tandenbleker u vervolgens per e-mail een advies kan verstrekken over welke tandbleekbehandeling het beste bij u past. In dit kader worden uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruikt.
 • Bij het versturen van een bericht middels het contactformulier op de website, bij telefonisch of mailcontact en uw bezoek aan een van de filialen van De Tandenbleker, worden de door u in dat kader verstrekte persoonsgegevens uitsluitend verwerkt om uw contactverzoek in behandeling te kunnen nemen c.q. u de bij het bezoek gewenste informatie te kunnen geven of de aldaar uit te voeren behandeling te kunnen verrichten.

Uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers van De Tandenbleker hebben toegang tot de door u verstrekte persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken.

In het kader van de uitvoering van een tussen u en De Tandenbleker gesloten overeenkomst, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derden die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn betrokken, waaronder een betaalprovider voor de afwikkeling van online betalingen middels de website.

Indien u als klant eens een overeenkomst met De Tandenbleker hebt gesloten, mag De Tandenbleker u zonder voorafgaande instemming commerciële berichten per e-mail toesturen indien deze berichten in overwegende mate betrekking hebben op de inhoud van een overeenkomst die u eerder met De Tandenbleker bent aangegaan. Ook voor de verdere ontvangst van die berichten kunt u zich uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze.

1. Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het voldoen aan een bevel van overheidswege of het voldoen aan de fiscale verplichtingen van De Tandenbleker.

1. Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van De Tandenbleker of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen De Tandenbleker of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hostingprovider van De Tandenbleker om de website en e-mailvoorzieningen van De Tandenbleker te kunnen en exploiteren, de exploitant van het door De Tandenbleker gebruikte online boekingssysteem en een plug-in voor de inschrijving voor de ontvangst van nieuwsbrieven e.d., e.e.a. voor de doeleinden zoals hierboven beschreven, alsook het delen van uw persoonsgegevens, waaronder naam en adresgegevens op eventuele facturen, met een boekhoudkantoor om de administratie en boekhouding van De Tandenbleker te kunnen verzorgen.

Google Analytics

De Tandenbleker verzamelt gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door bezoekers en gebruikers daarvan. In dat kader maakt De Tandenbleker gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt. Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op het apparaat van de gebruiker/bezoeker worden opgeslagen om logboekgegevens en het gedrag van de gebruiker/bezoeker op de website in anonieme vorm te verzamelen aan de hand van IP-adressen. Google gebruikt deze informatie vervolgens om het websitebezoek en -gebruik te evalueren. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Tandenbleker zal de informatie afkomstig van Google nooit gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie van u te verzamelen. Noch De Tandenbleker, noch Google zullen een IP-adres in verband brengen met de identiteit van de websitebezoeker of -gebruiker.

Uw rechten

U heeft het recht om De Tandenbleker te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren, beveiligen en opslaan van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door De Tandenbleker bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. De Tandenbleker legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact

Voor vragen over deze privacy policy of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door De Tandenbleker, kunt u contact opnemen met De Tandenbleker. De Tandenbleker helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door De Tandenbleker of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

De Tandenbleker Nederland
Schipholweg 103

2316 XC, Leiden

Telefoonnummer: 06-46870722
E-mailadres: info@detandenblekernederland.nl